Voiz.bg използва бисквитки. За да продължите по-нататък, е необходимо Вашето съгласие. Детайли.

Приемам

Общи условия за използване на Voiz.bg от Партньори

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ЛАЙТИНГ НЕТУЪРК” ООД и Общите условия за ползване на посредническите услуги, предоставяни от „ЛАЙТИНГ НЕТУЪРК” ООД чрез Платформата, като уреждат отношенията между „ЛАЙТИНГ НЕТУЪРК” ООД и всеки един от Партньорите на „ЛАЙТИНГ НЕТУЪРК” ООД.

I.    ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите Общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
1.    Посредник – „ЛАЙТИНГ НЕТУЪРК” ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206066984, със седалище и адрес на управление в град Търговище 7700, Урвич № 3, представлявано от Управителя Любомир Живков Жечев, което притежава и администрира Платформата.
2.    Платформа - уеб базираният сайт и всички негови подстраници, на която Посредникът предоставя посреднически услуги между Партньори и Потребители на Платформата за достъп до услуга, представляваща запис на кратко персонализирано видео съдържание – поздравително видео от избран от Потребител Партньор срещу заплащане на определената цена от Потребителя. Платформата предоставя на Партньора информация за посредническите услуги на Посредника, които Партньорът може да ползва при спазване от негова страна на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания от Посредника. Услугите, които не са изрично включени в настоящите Общи условия и/или посочени на Платформата, не се предоставят от Посредника и не могат да бъдат изисквани от Платформата, от Партньор или от която и да е Трета страна.
3.    Партньор - всяко лице, посочено на Платформата като изпълнител на Услуга, представляваща запис на персонализирано кратко видео съобщение - поздравително видео, поръчано от Потребител чрез Платформата. Партньорът може да бъде дееспособно физическо лице, което има Профил на Платформата.
4.    Потребител – физическо или юридическо лице, което посещава Платформата и/или използва Услугата, предоставяна чрез Платформата.
5.    Профил – личният профил на Партньора в Платформата, който позволява на Партньора да ползва посредническите услуги, предоставяни чрез Платформата.
6.    Voiz видео - кратко персонализирано видео съобщение - поздравително видео, записано от Партньор по поръчка на Потребител, направена чрез Платформата съгласно условията на последната.
7.    Услуга – запис на Voiz видео.
8.    Общи условия - настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на посредническа услуга, която се предоставя от Посредника на Партньор, съгласно условията тук, който договор има правнообвързваща сила за Посредника и Партньорите на Платформата. Страни по договора са Посредникът, от една страна, и Партньорът, от друга страна. Общите условия включват условия за ползване на Платформата, правила за регистрация, записване и качване на Voiz видео, правата и задълженията на Партньорите, ползващи Платформата, както и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Платформата. С приемането на Общите условия и/или с всяко извършено действие чрез Платформата, Партньорът декларира и заявява, че е запознат с и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Партньора на Платформата представлява и се счита за електронно волеизявление, че е съгласен с, потвърждава и приема настоящите Общи условия и встъпва в договорни отношения с Посредника. Партньорът следва да прочете внимателно действащите Общи условия преди да пристъпи към ползване на Платформата. Приемането и съгласието с тези ОУ е задължителна предпоставка за използването на Платформата и предоставяне на Услугата от Партньор.
9.    Траен носител - означава всеки инструмент, който дава възможност на Партньорите да съхраняват информация, адресирана лично до тях, по начин, достъпен за бъдещо ползване, и за период от време, достатъчен за целите на информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.
10.    Страни - означава както Посредникът, така и Партньорът.
11.    Страна - означава Посредникът или Партньорът.
12.    Трети страни/лица - означава всички други лица, организации и органи освен Посредника и Партньора.


II.    РЕГИСТРАЦИЯ

1.    Достъпът до Платформата е свободен, но за ползване на посредническите услуги, предлагани чрез Платформата, както и на пълните функционалности на същата, се изисква регистрация в Платформата и създаване на Профил на Партньора, който предварително се одобрява от Посредника.
2.    Регистрацията на Профил на Партньор започва с попълване на форма за присъединяване на Партньор към Платформата, на базата на която Посредникът одобрява присъединяването на Партньора към Платформата. Във формата за присъединяване лицето, което ще изпълнява Услугата, е необходимо Партньорът да посочи следните данни: (1) име и фамилия; (2) адрес на електронна поща (имейл); (3) парола; (4) телефон за връзка; (4) посочване на социална мрежа, в която Партньорът има активност (Instagram, Facebook, ТikTok, YouTube) и фен база, името му там и колко последователи има; и/или други изискуеми данни съгласно формуляра за присъединяване на Платформата, които ще бъдат запаметени в системата на Посредника. Преди да изпрати запитването за одобрение, лицето, което ще изпълнява Услугата, следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за присъединяване, че е съгласно с Общите условия и с Политиката за защита на личните данни на voiz.bg.
3.    След предоставяне на информацията по т. 2 по-горе, представител на Посредника може да се свърже с лицето, попълнило формата за присъединяване, обикновено с телефонно обаждане, за да потвърди предоставените от него данни. С приемане на настоящите Общи условия лицата, попълнили формуляра за присъединяване, дават право на Посредника и лица от неговия екип да верифицират предоставените данни и да се свържат с лицето за идентификация на лицето и потвърждение на предоставените от него  данни. На база на предоставените от лицето данни и събраната от Платформата допълнителна информация и верификация, Посредникът взима решение дали да одобри или да откаже регистрацията на Профил. Всички лица, попълнили формуляр за присъединяване се съгласяват и потвърждават правото на Посредника свободно и по собствено усмотрение и преценка да одобрява или отказва регистрацията на Профил, без необходимост да предоставя мотиви, обосновка или да извършва допълнителни действия спрямо лицето, попълнило формуляра. Посредникът не е обвързан с конкретен срок за преценка и одобрение/отказ за регистрация на Профил.
4.    Когато Посредникът е одобрил регистрация на Профил, Посредникът изпраща потвърждение на Партньора по имейл на посочения от Партньора адрес на електронната поща, с който същият се уведомява, че Профилът му е одобрен и получава линк за достъп до своя Профил. Когато Посредникът не е одобрил регистрация на Профил, Посредникът може да не изпраща съобщение или друг вид нотификация на лицето, попълнило формуляра.
5.    След одобрение на Профила на Партньора, лицето, което ще изпълнява Услугата, следва да го активира, като влезе в Профила си и попълни на отбелязаното за това място професията си, както и да качи своя снимка, която да се показва на Профила му на Платформата. Лицето, което ще изпълнява Услугата, следва да посочи цената, срещу която ще записва едно Voiz видео, поръчано от Потребител на Платформата, като има право да посочи различна цена за Потребител - физическо лице и за Потребител - юридическо лице, както и друга информация, която може да бъде изисквана от Платформата. Преди да попълни тази информация, Профилът на Партньора няма да бъде видим за Потребителите на Платформата. Попълнената информация ще бъде публична и видима за всеки посетител и ползвател на Платформата.
6.    Освен задължителната информация по т. 5, при активиране на Профила си лицето, което ще изпълнява Услугата, има възможност по желание да посочи и следната информация, която да бъде видима в Профила му на Платформата: име (псевдоним), кратко представяне, URL адрес (на блог, сайт и др.), за колко време ще реализира отправени към него поръчки за записване на Voiz видео, в случай че срокът е по-кратък от максимално определения за това, съгласно настоящите Общи условия, както и друга информация според формата на Платформата. Партньорът има възможност да запише и качи свое профилно видео, вместо профилна снимка. Попълнената информация ще бъде публична и видима за всеки посетител и ползвател на Платформата.
7.    При активиране на Профила си, лицето, което ще изпълнява Услугата, има възможност да посочи на отбелязаното за това място дали желае да получава плащания чрез Платформата като физическо лице, съгласно данните, посочени от него при извършване на регистрацията и активиране на Профила му, или чрез юридическо лице, посочено от него. В случай че лицето, което ще изпълнява Услугата, желае да ползва Платформата и да получава плащания през Платформата чрез юридическо лице, с приемане на настоящите Общи условия, то се съгласява и декларира, че доставчик на Услугата ще бъде юридическото лице, посочено от него, а Партньорът ще изпълнява Услугата за записване на Voiz видеа от свое име, но за сметка на това юридическо лице. Във всички случаи Партньорът следва да посочи банкова сметка за получаване на плащанията през Платформата. В случай че плащанията ще се получават от юридическо лице, посочено от Партньора, банковата сметка следва да бъде с титуляр това юридическо лице.
8.    В случай че лицето, което ще изпълнява Услугата, избере да посочи като доставчик на Услугата съгласно т. 7 по-горе юридическо лице, то е необходимо да попълни следните данни за него: наименование (фирма) на дружеството, ЕИК, адрес на управление, лицето, което представлява дружеството, адрес, други данни за фактура и/или други изискуеми данни съгласно формуляра за това на Платформата, които ще бъдат запаметени в системата на Посредника. С попълването на данните за юридическото лице, Партньорът декларира, че има право да представлява посоченото юридическо лице и да действа от негово име и за негова сметка като го посочи за доставчик на Услугата и получател на сумите за изпълнение на Услугите, както и че има право и приема Общите условия от името и за сметка на юридическо лице.
9.    В случай че лицето, което ще изпълнява Услугата, избере да посочи като доставчик на Услугата съгласно т. 7 по-горе юридическо лице, то носи солидарна отговорност с юридическото лице за всички задължения, които могат да възникнат за последното при или по повод на настоящите Общи условия, включително във връзка с изпълнение на Услугите и получените възнаграждения, съгласно раздел V по-долу.
10.    Партньорите - физически лица трябва да са дееспособни лица на възраст 14 години или повече. На непълнолетни лица между 14 и 18 годишна възраст се позволява да използват посредническите услуги, предлагани на Платформата, само при предоставяне на Посредника по време на регистрацията на Профил на надлежно подписана от родител/настойник декларация, че последният разрешава участието му като Партньор на Платформата и записването на Voiz видеа съгласно настоящите Общи условия.
11.    За въведените лични данни се прилага Политиката за защита на личните данни на Посредника.
12.    След успешната регистрация и активация на Профил, Партньорът може да достъпва Профила си на Платформата чрез въвеждане на посочения от него при регистрацията имейл адрес и избраната от него парола за достъп.
13.     Когато Партньор създаде своя Профил, той получава достъп до използването на софтуерната програма на Посредника, предоставена чрез Платформата.
14.    С извършване на регистрацията на Профил и поставяне на отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с Общите условия, се счита, че Партньорът е приел настоящите Общи условия. От този момент се счита за сключен договорът между Страните. С извършване на регистрацията, лицето, което е направило регистрацията, декларира и гарантира, че не е недееспособно или непълнолетно лице, респективно че е получило съгласие от родител/настойник, в случай че е непълнолетно, както и че използва валидни лични данни за самоличност при регистрация, респективно, че е представител (законен или упълномощен) на юридическо лице, че има правомощията да ползва посредническите услуги, предлагани на Платформата, от свое име и от името и за сметка на съответното юридическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
15.    Всяко лице, извършващо регистрация, носи отговорност за невярно и/или непълно попълване на данни и информация в Платформата.  Посредникът не носи отговорност, ако Партньор или Трето лице е попълнило неверни и/или грешни данни към момента на регистрацията или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато Посредникът не може да предостави която и да е от услугите си, в резултат на грешни данни за контакт или друга непълна или невярна информация за Партньора или посоченото от него юридическо лице. Партньорът разбира и се съгласява, че Посредникът не може да извършва плащания в полза на Партньора, респективно на посочено от него юридическо лице, ако не разполага с необходимите данни, включително валидна банкова сметка на съответното лице.
16.    По своя преценка Посредникът има право да откаже предоставянето на услуги чрез Платформата, като откаже одобрение на Профил в Платформата или изтрие/закрие/деактивира вече регистриран Профил, предварително одобрен и потвърден от Посредника, включително във всички случаи, при които Партньорът не е попълнил изцяло и правилно необходимата информация, при съмнения, че Партньорът не отговаря на условията за ползване на Платформата (например е недееспособен, въвел е неверни данни, няма представителна власт или поради някаква друга причина няма право да използва Платформата или не изпълнява изискванията на закона, Платформата и/или тези Общи условия) или е нарушил настоящите Общи условия, приложимото законодателство или правата и правните интереси на Трети страни във връзка с Услугата, без да дължи уведомление, предупреждение или обезщетение на Партньора или запазване или възстановяване на информацията и материалите в Профила на Партньора. В случай че Партньорът е регистриран като юридическо лице и Потребителят, на който се предоставя Услугата е физическо лице - потребител, Посредникът спазва на условията по раздел XI по-долу.
17.    Партньорът носи отговорност за всички действия, извършвани чрез или произтичащи в резултат на използването на неговия  Профил. Партньорът се задължава да не предоставя данни за достъп до Профила му на лица, които не желае да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Партньорът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да извършва действия чрез Профила му от негово име и за негова сметка и се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от така извършените действия на такова лице. В този случай Партньорът отговаря за действията на това лице като за свои.
18.    Партньорът носи отговорност за попълнените и заявени от него данни и информация чрез Профила си на Платформата, както и за предоставените по телефона на  Посредника, ако има такива.
19.    Партньорът се задължава да уведоми Посредника при всяка промяна в данните, които е предоставил на Посредника, като в противен случай Посредникът не носи отговорност за предоставяне на Услугите при използване на непълни или неточни данни, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия.
20.    Във всички случаи Партньорът носи отговорност за всякакви разходи, вреди и пропуснати ползи, понесени от Посредника, Потребители и/или Трети страни в резултат на неправилно въведена информация от Партньора или липса на последващо уведомление съгласно т. 19 по-горе.


III.    ЗАПИСВАНЕ НА VOIZ ВИДЕО ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА

1.    Посредническите услуги на Посредника се предоставят чрез Платформата. Партньорът дава изричното си съгласие за приемане на настоящите Общи условия и да бъде обвързан с договора за посредническа услуга, като ги приема и потвърждава чрез електронните средства на Платформата. Партньорът заявява и декларира, че за сключването на договора за посредническа услуга и приемането на Общите условия не са необходими допълнителни действия и одобрения. Договорът за посредническа услуга и Общите условия са правно обвързващи и имат същия задължителен правен характер, както ако са подписани на хартиен носител, и се приемат за доказателства в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове.
2.    Партньорът използва интерфейса на Платформата, за да предлага на Потребители Услугата, свързана със записване на Voiz видео. Потребители на Платформата могат да правят поръчки за записване на Voiz видео от даден Партньор, следвайки инструкциите на стандартната форма за поръчки на Платформата. Поръчките се записват в хронологичен ред, в който са направени от Потребителите за даден Партньор, като съдържат информация за кой Партньор е направена поръчката, инструкции за съдържанието на Voiz видеото, краен срок за изпълнение и цената на Voiz видеото.
3.    Партъорът потвърждава, че му е известно и се съгласява, че (1) максималният срок за извършване на Услугата е 7 дни, като Партньорът по своя преценка може да предложи и по-кратък срок за изработка на Voiz видео; (2) минималната дължина на едно Voiz видео е 15 секунди, като няма ограничения за максималното времетраене, но е препоръчително да не е по-дълго от 120 секунди; (3) при записа на Voiz видео Партньорът следва да се води от инструкциите на Потребителя, който е направил поръчката, но има пълното право да откаже да извърши Услугата, ако не одобрява инструкциите на Потребителя; (4) Платформата ще укаже на Потребителите, че всяко Voiz видео може да се ползва от Потребителите  - физически лица за лични и некомерсиални цели, включително да бъде споделяно в профилите им в социалните им мрежи, а от Потребители - юридически лица с рекламни цели, както и че Потребителите имат право да ползват Voiz видеото само и единствено в неговата цялост, без да бъде обработвано допълнително. Партньорът разбира и се съгласява, че Потребителите не са под контрола на Посредника и Посредникът не може да задължи или принуди Потребителите да спазват указанията на Посредника за ползване на Voiz видеата. В случай, на отклонения от страна на Потребителите от указания начин на ползване, Посредникът не носи отговорност, а Партньорът се съгласява, че може да търси отговорност за неправомерно или непозволено ползване само от Потребителя и/или от Третото лице, извършили такова ползване или нарушили по друг начин правата на Партньора.
4.    Когато Потребител направи поръчка за записване на Voiz видео от даден Партньор, последният получава уведомление затова чрез постъпване на поръчката в Профила на Партньора на Платформата. В този случай Партньорът има право да избере да запише Voiz видеото или да го откаже. В случай че Партньора не е заявил изрично, че отказва записването на  Voiz видеото, се счита, че Партньора е приел да го запише в срока, който е посочил на Профила си, съгласно т. 6 на раздел II по-горе. Срокът за записване на Voiz видеото от Партньора започва да тече от момента, в който поръчката е платена от Потребителя, който момент съвпада с уведомяването на Партньора чрез постъпване на поръчката в Профила му. За избягване на всякакво съмнение, Партньорът се съгласява, че ако не откаже изрично записване на видео в рамките на срока за изпълнение, то се счита, че Партньорът е приел и се е задължил да запише видеото, но не е изпълнил това задължение.
5.    Партньорът няма задължение да записва всички Voiz видеа, за които е получил уведомление на Профила си, че са поръчани от Потребители за записване от него и има право да избира кои Voiz видеа да записва. При отказ на Партньора, той трябва да посочи причината за това. При отказ на Партньора да запише поръчано Voiz видео, той разбира и се съгласява, че няма да получи каквото и да било възнаграждение съгласно настоящите Общи условия и че Платформата ще възстанови на Потребителя пълния размер на платената от последния цена за Voiz видеото, което не е записано от този Партньор.
6.    В случай че Партньор не откаже записването на Voiz видео съгласно т. 6 по-горе, но не изпълни поръчката в срока по т. 4 по-горе от настоящия раздел, Партньорът разбира и се съгласява, че няма да получи каквото и да било възнаграждение съгласно настоящите Общи условия и че Платформата ще възстанови на Потребителя пълния размер на платената от последния цена за Voiz видеото, което не е записано от този Партньор. Партньорът изрично се съгласява, че ако не откаже, но въпреки това не запише три или повече поръчани и заплатени Voiz видеа съгласно изискванията на Потребител и изискванията на тези Общи условия и на Платформата, Посредникът има право да деактивира Профила и достъпа на Партньора до Платформата за неограничен срок, без да дължи уведомяване, предизвестие, обезщетение или каквито и да е други действия във връзка с това.
7.    В случай че Партньор приеме, респективно не откаже, да изпълни записването на Voiz видео, той трябва да запише видео, съдържащо информацията за поздрав, съгласно инструкцията на Потребителя, направил поръчката. Записването се извършва чрез използване на вградената на Платформата камера, достъпна чрез Профила на Партньора. След отваряне на камерата, Партньорът следва да натисне бутон “запис”, “play” или друг аналогичен бутон, за да започне записването на Voiz видео. Когато Партньорът е приключил със съдържанието на поздрава и желае да спре записването на видеото, той натиска бутон “спри”, “stop” или друг аналогичен бутон. При записа Партньорът следва инструкциите и формата на Платформата, които могат да бъдат променяни от време на време.
8.    В случай че Партньорът по своя преценка не одобрява записаното Voiz видео, той има възможност да го изтрие и да го презапише. Платформата не предоставя възможност за използване на инструменти за обработка, коригиране и/или монтиране на записано видео, а само възможност за презаписване на изцяло ново видео. След като Партньорът одобри записаното от него Voiz видео, той качва готовото, окончателно Voiz видео на Платформата, следвайки инструкциите на същата, от която след това същото се изпраща на Потребителя, който го е поръчал.
9.    Записването и качването на Voiz видео на Платформата представлява електронно волеизявление от страна на Партньора, че е съгласен с настоящите Общи условия, както и с получаване на възнаграждение, в размера, при условията и съгласно сроковете, определени съгласно раздел V по-долу от настоящите Общи условия.
10.    Със записването и качването на Voiz видео на Платформата  Партньорът разрешава на Посредника да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка със записаното Voiz видео, включително в случай на предявени претенции на Потребителя, поръчал конкретното Voiz видео.
11.    Посредникът не носи отговорност за съдържанието на записаното и качено на Платформата Voiz видео от Партньора, включително за всички случаи, при които Voiz видеото не отговаря на дадените от Потребителя инструкции за неговото съдържание, съдържа грешки и/или непълноти, или когато то съдържа нецензурни, вулгарни, обидни или други накърняващи доброто име и морала, думи, изрази и/или жестове, изпълнени от Партньора и/или Трето лице, включено във Voiz видеото и/или чрез него се нарушава закона и/или правата на Трети лица. Партньорът се съгласява, че Посредникът не контролира действията на Потребителите и/или на всички Трети лица и те имат право да предявяват каквито и да е претенции спрямо Партньора без посредничеството на Платформата и Посредника.
12.    Посредникът не носи отговорност при неспазване от страна на Партньор на срока за записване на Voiz видео, посочен от този Партньор на Профила му. В този случай Посредникът дължи връщане на платената от Потребителя цена за това Voiz видео и Партньорът се съгласява, че при неспазване на срока няма да получи възнаграждение за запис на Voiz видео.
13.    Посредникът не носи отговорност при неспазване от страна на Партньор на изискванията на Потребителя за записване на Voiz видео или за липсата на грешки и/или непълноти. В този случай Потребителят има право и Посредникът дължи връщане на платената от Потребителя цена за това Voiz видео и Партньорът се съгласява, че при неспазване на тези изисквания или ако видеото съдържа грешки и/или непълноти, Партньорът няма да получи възнаграждение за запис на Voiz видео. В този случай Партньорът се задължава да направи в срока за изпълнение презапис на поръчаното видео, срещу което може да получи възнаграждение, ако при презаписа изпълни инструкциите на Потребителя и презаписаното видео не съдържа грешки и/или непълноти, без право да получи увеличен размер на възнаграждението поради повторното записване на Voiz видеото.
14.    Партньорът носи отговорност за съдържанието на записаното и качено от него на Платформата Voiz видео, включително за това Voiz видеото да отговаря на дадените от Потребителя инструкции за неговото съдържание, да не съдържа грешки и/или непълноти, както и да не съдържа нецензурни, вулгарни, обидни или други накърняващи доброто име и морала, думи, изрази и/или жестове, изпълнени от Партньора и/или Трето лице, включено във Voiz видеото и/или чрез него се нарушава закона и/или правата на Трети лица. Партньорът разбира и се съгласява, че Посредникът няма възможност да контролира указанията на Потребителите и съдържанието на записаните от Партньора видеа, поради което Партньорът сам определя и носи отговорност кои инструкции на Потребител да изпълни и какво да бъде съдържанието на записаното Voiz видео.
15.    Партньорът разбира и се съгласява, че Потребителите, които са поръчали и платили цената за Voiz видео, изпълнено от него, ще имат възможност да разрешат на Посредника да направи това Voiz видео видимо на Профила на Партньора на Платформата. В този случай всички лица, посетили Платформата, ще могат да видят видеото неограничен брой пъти.
16.    Партньорът, както и всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си в Платформата, носят отговорност за Voiz видеата, записани и качени чрез чрез Профила на Партньора на Платформата. Партньорът носи отговорност за всички дейности, публикувана в Профила информация и последици, които настъпят вследствие на използване на неговия Профил.
17.    Всички отношения на Партньора с Потребители и Трети лица се уреждат от името на и за сметка на Партньора, освен ако Посредника не е поел изричен ангажимент във връзка с тези отношения. Партньорът дава право и упълномощава Посредника да посредничи при уреждането на спорове и претенции на Потребители към Партньора и обратно.


IV.    ЦЕНА НА УСЛУГАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА VOIZ ВИДЕО ОТ ПАРТНЬОР
 
1.    Цената на Услугата, предоставена от Партньора, е в размер, определен от последния, и е посочена на Платформата. Цената на Услугата е в български лева и е крайна цена с включени всички данъци и такси, включително данък върху добавената стойност, освен ако в Платформата не е посочено друго.
2.    Цената на Услугата, срещу която Партньорът се задължава да я предостави на Потребителя, е тази, посочена на Платформата към момента на извършване на поръчката от Потребителя, освен в случаи на очевидна грешка. В случай на очевидна грешка Посредникът си запазва правото по искане на Партньора да уведоми Потребителя за действителната цена на Voiz видеото, предлагано от този Партньор.
3.    Партньорът има право да променя по собствена преценка, по всяко време и без предизвестие цената на Услугата от Профила си, като такива промени няма да засягат поръчки за Voiz видеа, които вече са платени към момента на промяната.
4.    Платформата ще изисква цената на Услугата, предоставена от Партньора, да бъде платена предварително от Потребителя преди изпълнението на Услугата от Партньора. Плащането се извършва от Потребителя по банкова сметка на Посредника. Посредникът има качеството на доверител на получените суми за платени цени на записани Voiz видеа, като ги събира за сметка на Партньора и има задължение в сроковете по настоящите Общи условия да ги преведе на Партньора след удържане на комисионната си съгласно раздел V по-долу.
5.    Ако друго не бъде указано в Платформата, Партньорът получава уведомление на Профила за направена поръчка до него за записване на Voiz видео, само след като цената за последното е предварително заплатена от Потребителя в пълен размер.
6.    Цената по т. 1 от настоящия раздел включва възнаграждение за участието на Партньора, респективно на всички лица, които са участвали в изпълнението на Услугата, във Voiz видеото и за извършване на Услугата, както и възнаграждение за отстъпените в полза на Потребителя, поръчал Voiz видеото авторски и сродни права на Партньора върху Voiz видеото, както и включените в него обекти на авторско право и сродни права за територията на целия свят и без ограничение на срока и начина на ползване, освен когато за това са посочени изрични ограничения в настоящите Общи условия. Цената, определена в т. 1 от настоящия раздел, включва възнаграждение на Партньора за използването, разпространението и излъчването на Voiz видеото, за всички случаи на последващо и вторично ползване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Освен договорената в т. 1 цена нито Посредникът, нито Потребителят дължат на Партньора каквито и да било допълнителни плащания във връзка с изпълнение на Услугата, включително за последващо или вторично ползване на видеата, освен ако друго не е уговорено изрично в тези Общи условия. С получаване на цената по т. 1 от настоящия раздел от Посредника, намалена със сумите по раздел V по-долу, всички претенции на Партньора относно изпълнение на Услугата, предоставените права, както и относно последващо и вторичното използване на Voiz видеото, включително и по чл. 77 и сл. от Закона за авторското право и сродните му права, се считат за удовлетворени и Партньорът няма право да получава или да претендира допълнителни възнаграждения лично или чрез организации за колективно управление на права.
7.    Партньорът декларира, че за извършената работа и предоставените права е договорено съразмерно и справедливо възнаграждение.


V.    ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1.    Партньорът дължи на Посредника комисионно възнаграждение за ползване на Платформата и посредническите услуги на Посредника, предлагани чрез нея. Комисионното възнаграждение е в размер на 25% с ДДС от цената на всяко поръчано и платено от Потребител Voiz видео чрез Платформата, което е записано и изпратено от Посредника чрез Платформата. Посредникът има право да удържи така определеният размер на комисионното си възнаграждение от събраната от Потребителя цена, заплатена за Услугата на Партньора. Посредникът заплаща на Партньора цената за записа на Voiz видео намалена с цената на комисионното възнаграждение. Партньорът се съгласява, че няма да получи пълния размер на цената за запис на Voiz видео, която е посочил, а намалена цена, от която Посредникът удържа своето комисионно възнаграждение и разходите във връзка с плащанията.
2.    Партньорът има право да получи възнаграждение в размер на 75% с ДДС от  цената на всяко поръчано и платено от Потребител Voiz видео чрез Платформата, което е записано и изпратено от него чрез Платформата. Посредникът ще изплати на Партньора дължимото му се възнаграждение за изпълнени от него Услуги чрез Платформата през един календарен месец до 15-то число на следващия месец, като плащанията се превеждат по банкова сметка, посочена от Партньора в неговия Профил.
3.    Всички плащания се извършват само в български лева.
4.    Партньорът разбира и се съгласява, че при плащане с банков превод или други средства за електронно разплащане може на Посредника да бъдат начислени банкови, преводни или други такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/разплащателна институция. Тези разходи са за сметка на Партньора и се удържат от цената, която Партньорът има право да получи съгласно настоящите Общи условия.
5.    В случай че съгласно информацията, посочена от Партньора на Профила му регистрацията е направена в качеството му на физическо лице и плащането на дължимото му се възнаграждение следва да се извърши на него, в качеството му на физическо лице, то Партньорът се съгласява, че носи цялата отговорност за деклариране и заплащане на дължимите данъци, осигурителни вноски и други плащания, които възникват по повод на получените суми и възнаграждения от извършване на записите на Voiz видеа, поръчани чрез Платформата, и за Посредника не възникват каквито и да било ангажименти и отговорности да удържа и/или внася такива данъци, осигурителни вноски и други плащания към бюджета.
6.    В случай че съгласно информацията, посочена от Партньора на Профила му регистрацията е направена с посочване на юридическо лице и плащането на дължимото му се възнаграждение следва да се извърши в полза на юридическото лице, то Партньорът се съгласява, че носи цялата отговорност за деклариране и заплащане на дължимите данъци, осигурителни вноски и други плащания, които възникват по повод на получените приходи/възнаграждения от извършване на записите на Voiz видеа, поръчани чрез Платформата, и за Посредника не възникват каквито и да било ангажименти и отговорности да удържа и/или внася такива данъци, осигурителни вноски и други плащания към бюджета.
7.    Всички отношения между лицето, което изпълнява Услугата и юридическото лице, което е посочено в Профила на Партньора, включително финансовите отношения повод на сумите, получени от изпълнение на Услугите чрез Платформата, се уреждат отделно между тях и за сметка на юридическото лице, като за Посредника не възникват каквито и да било ангажименти и отговорности в тази връзка. Посредникът не дължи на лицето, което изпълнява Услугата, плащане на възнаграждение съгласно настоящия раздел или други суми, получени като цена за записването на Voiz видеа чрез Платформата и предоставяне на права за ползване на същите на Потребителите. С плащане на дължимото възнаграждение по т. 2 по-горе към Партньора - юридическо лице се счита, че Посредникът е заплатил всички дължими суми и лицето, което изпълнява Услугата, няма право да претендира заплащане на такива от Посредника или от Потребителя.
8.    С изплащане на възнаграждението съгласно условията на настоящия раздел, Партньорът декларира и се съгласява да счита изпълнено задължението на Посредника за заплащане на възнаграждението за извършване на Услугата и за предоставяне на авторските права, съгласно настоящите Общи условия.
9.    Партньорът разбира и се съгласява, че Посредникът има задължение единствено да декларира и внася дължимите данъци и други задължения във връзка с получения приход от комисионното възнаграждение и не носи каквато и да е отговорност да декларира, внася и/или удържа осигурителни вноски, данъци, такси и/или други задължения към бюджета на Посредника в качеството му на физическо лице или на юридическото лице, чрез което действа.


VI.    ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ПОСРЕДНИКА НА ПАРТНЬОР

1.    Посредникът има право да откаже да изпълни посреднически услуги, предлагани чрез Платформата, на Партньор, в това число да откаже записване и/или качване на Voiz видео от Партньор, без да носи отговорност за неизпълнение и без да дължи обезщетение или друг вид действие или плащане към Партньора, когато:
а) Партньорът е некоректен;
б) информацията, предоставена от Партньора, е непълна, невярна или невалидна;
в) действията на Партньора могат да увредят Посредника или свързани с него лица;
г) поведението на Партньора противоречи на настоящите Общи условия, както и ако поведението на Партньора противоречи на морала или търговските практики, без да е нужно Партньорът да нарушава закона;
д) Партньорът не е предоставил на Потребител направил поръчка за Voiz видео от този Партньор чрез Платформата, в указания в Профила на Партньора срок.
2.    В случай че Партньорът е регистриран като юридическо лице и Потребителят, на който се предоставя Услугата е физическо лице - потребител, за отказа Посредникът спазва условията по раздел XI по-долу.
3.     Отказът се съобщава на Партньора, ако последният е предоставил валидни данни за контакт. В този случай Посредникът не носи отговорност за неизпълнение.
4.    Посредникът има право да третира Партньор като некоректен и в случаите, когато:
а) е налице неспазване от страна на Партньора на Общите условия;
б) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Посредника и/или към Потребители;
в) са установени системни злоупотреби от Партньора спрямо Посредника и/или Потребител.


VII.    ЛИЧНИ ДАННИ

1.    Вида на лични данни, които Посредникът събира и обработва, начина на ползване и защита на личните данни са описани в Политиката за защита на личните данни на Посредника, представляваща отделен документ. При извършване на регистрацията на Профил Партньорът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с и приема Политиката за защита на личните данни на Посредника.


VIII.    СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАТФОРМАТА

1.    Платформата предоставя на Партньорите информация за посредническите услуги на Посредника и предоставя на Партньорите функционалности, свързани със записване на Voiz видеа, поръчани от Потребители на Платформата срещу заплащане на определена от Партньора цена, при спазване от страна на Партньорите на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните Услуги.
2.    Партньорите се задължават изображенията и/или видео материалите, съдържащи техният лик, които са качени на Профила им на Платформата, да са истински и да не персонифицират Трети лица. Отговорността за авторските права и съдържанието на публикуваните изображения и/или видео материали е изцяло на Партньора.
3.    Партньорите се задължават Voiz видеата, качени на Платформата, да отговарят на инструкциите на Потребителите, да са пълни и точни. Отговорността за авторските права и съдържанието на публикуваните изображения и/или видео материали, включени във Voiz видеа е изцяло на Партньора.
4.     Партньорът носи пълна отговорност, в случай че включи Трети лица при записването на Voiz видеа, за ползване на техния лик и за предоставянето на правата върху видеа с тяхно участие на Потребителите, за уреждане на всякакви авторски и сродни права на тези Трети лица, за техни претенции по отношение на участието им във Voiz видеа, за заплащане на възнаграждение към тях и за всички останали случаи, които могат да настъпят вследствие участието на Трети лица в Voiz видеа, записани от Партньора.  
5.    Възможно е други ползватели на Платформата да направят коментари, да дадат становище или по друг начин да дадат оценка относно Партньора или Трети лица, които той е включил във Voiz видео, записаните от него Voiz видеа и/или качеството на Услугите, изпълнени от него. Отговорността на действията и бездействията на Партньора, извършвани чрез Платформата, е изцяло на съответния Партньор. Отговорността за действия, бездействия и коментари на ползватели на Платформата е на тези ползватели. Посредникът не носи отговорност дали коментарите, становищата и/или дадените по друг начин оценки на лицата, които са ги направили, са верни и дали отговарят на изискванията на морала и добрите нрави. Партньорът се съгласява, че всички претенции следва да се предявяват към него, съответно от Партньора директно към лицата, направили коментар, дали становище и/или оценка.
6.    Посредникът има качеството само на Посредник на Платформата и той не е поръчващ или доставчик на Услугите, свързани със записване на Voiz видео. Доставчик на услугите е Партньорът, а поръчващ и получател на Услугите е Потребителят.
7.     Посредникът не носи отговорност за това дали данните и информацията относно Партньора и цените за записване на Voiz видеа са актуални, дали фотографиите или видео материалите са на съответния Партньор, дали Voiz видеата са с необходимото съдържание или качество, както и дали Партньорът има авторски и/или други права да ги публикува и използва. Отговорността за актуализиране на данните и информацията в Профила е на Партньора. Партньорът приема и се съгласява всички претенции във връзка със съдържанието и актуалността на публикуваните данни и информация в Профила му, както и относно записаните от него Voiz видеа, да бъдат предявени директно към него. В случай че Посредникът претърпи каквото и да е вреди във връзка с предоставени от Партньора Услуги, Партньорът се задължава да възстанови на Посредника всички вреди, включително имуществени санкции, обезщетения, компенсации, разноски и разумни адвокатски хонорари.
8.    Посредникът по никакъв начин не предоставя Услугите по записване на Voiz видеа, предлагани чрез Платформата, нито Посредникът отговаря за информацията, предоставена чрез Платформата както от страна на Партньорите, така и от страна на Потребителите. Данните и информацията, включени в Профилите на Партньорите и базата данни на Платформата, както и цялата информация относно същите, са предоставени от Партньорите и те са отговорни за цялата информация и данни, които предлагат чрез Платформата. В случай че Потребител има въпроси относно дадена информация, свързана с Партньор и/или изпълнение на Voiz видео от него, Посредникът има право да насочва Потребителя към съответния Партньор, за което Партньорът дава изричното си съгласие с приемане на настоящите Общи условия.
9.    Посредникът не носи отговорност за съдържанието на Платформата, описанието, информацията, изображенията, видео материалите или другите елементи или характеристики относно Партньорите и записаните от тях Voiz видеа, както и всички други данни и материали, въведени или предоставени от Партньори, Трети лица или Потребители, включително коментари и съдържание на комуникация между Партньори, Потребители и Трети лица, както и за авторските права върху изображенията или другите обекти на интелектуална собственост, включени във Voiz видеата, качени от Партньори.
10.    Посредникът не носи отговорност за съдържанието, предоставено или въведено от Партньорите на Профила им, включително за придобиване на авторски права върху изображенията, видео материалите или другите обекти на интелектуална собственост, публикувани от Партньори на Платформата. Партньорите носят цялата отговорност за всички публикувани на Платформата материали, коментари и комуникация, които нарушават правата на Трети лица или противоречат на приложимите законови разпоредби. Всички претенции във връзка с нарушени авторски или други права следва да бъдат предявени към Партньора, който ги е публикувал, респективно към лицето, което ги е публикувало, съответно предоставило на Посредника за публикуване.
11.    Партньорите носят отговорност за предоставената чрез Платформата информация, включително когато същата е предадена от тях на Посредника. Партньорите, въвели информация, носят отговорност за всички действия и бездействия, извършени чрез Платформата. Партньорът носи отговорност и за придобиване на всички разрешения, регистрации и/или лицензи за предлагане на Услугите си чрез Платформата, включително за спазване на приложимото законодателство в сферата на защита на авторското право, защита на конкуренцията, защита на потребителите, защита на личните данни и други. Партньорът приема и се съгласява всички претенции във връзка с неговите Voiz видеа да бъдат предявени към него директно, включително по отношение на въведената информация за тях.
12.    Посредникът не носи отговорност за грешки и/или непълноти в описанието и характеристиките на Voiz видеата, записани и качени от Партньор чрез Платформата. Партньорът приема и се съгласява, че носи отговорност спрямо Потребителя за посочените в предходното изречение обстоятелства, като всички претенции на Потребителя във връзка с подобни вреди следва да се отправят директно към Партньора.
13.    Посредникът не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задължения, свързани със записването и качването на Voiz видеата.
14.    Всички отношения на Партньора с Потребители и Трети лица се уреждат от името на и за сметка на Партньора, освен ако Посредникът не е поел изричен ангажимент във връзка с тези отношения.  


IX.    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права на Партньора
1.    Партньорът има право да ползва Услугите, предлагани чрез Платформата, докато спазва задълженията си съгласно настоящите Общи условия.
2.    Партньорът има право на възнаграждение, съгласно т. 2 от раздел V от настоящите Общи условия.
3.    Партньорът има право да откаже изпълнение на дадена услуга по собствена преценка.
4.    Партньорът има право да направи профила си на Платформата неактивен за неопределен период от време. При повторно активиране на Профила Посредникът има право да направи повторна преценка дали да одобри или не регистрацията на Профил на Партньора.
5.    Партньорът има право да се откаже от ползване на Платформата и от Услугите, предоставяни чрез него, по всяко време, като изтрие Профила си чрез избиране на функцията “Изтрий профила” или друга аналогична функция на Платформата. В този случай, Партньорът дължи предоставяне на Потребителите в указания на Платформата срок на всички поръчани и платени от тях Voiz видеа, преди момента на отказ / изтриване/деактивиране на Профила му, ако изрично не е отказал записа им по реда на тези Общи условия.
Права на Посредника
6.    Посредникът има право да напомня на Партньора за неизпълнени поръчки за записване на Voiz видеа посредством изпращане на електронни съобщения (имейли), чрез нотификации в Платформата и/или други съобщения чрез средствата за контакт, посочени от Партньора в Профила му.
7.    С приемане на настоящите Общи условия Партньорът отстъпва на Посредника неизключителното право да използва записаните и качени от него на Платформата Vоiz видеа многократно, да излъчва, разпространява и възпроизвежда без ограничение Voiz видеата на Партньора и включените в тях обекти на авторски и сродни на тях права, в цялост или отделни техни части за рекламни и промоционални  цели на Платформата по всякакъв начин, без ограничение на срока и територията. За избягване на всякакво съмнение, ползването по предходното изречение включва публикуване в социални мрежи и други информационни канали. За посоченото ползване Посредникът не дължи заплащане на възнаграждение или друг вид плащане на Партньора и лицата, участващи във Voiz видеата.
8.    С приемане на настоящите Общи условия Партньорът дава изричното си съгласие Посредникът да използва имената, псевдонима, снимките и профилните видеа на Партньора, качени в Профила му на Платформата, за рекламни и промоционални  цели на Платформата. За избягване на всякакво съмнение, ползването по предходното изречение включва публикуване в социални мрежи и други информационни канали. За посоченото ползване Посредникът не дължи заплащане на възнаграждение или друг вид плащане на Партньора.
9.    Партньорът разбира и се съгласява, че Посредникът има достъп до всички данни и материали, качени от Партньора на Платформата, и има правото самостоятелно да решава кои действия на Партньора представляват нарушение на настоящите Общи условия, закона и/или правата на Трети страни, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
10.    Партньорът разбира и се съгласява, че Посредникът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Платформата или която и да е част от нея, при нарушаване или подозрение за нарушение на Общите условия, на закона или на права на Трети лица при ползване на посредническите услуги, както и при неизпълнение на три последователни поръчки за записване на Voiz видеа, по своя преценка едностранно и без предупреждение или предизвестие да преустанови предоставянето на Партньора на Услугите, да спре достъпа на Партньора до Платформата, както и да изтрие/прекрати/блокира Профила на Партньора временно или за постоянно без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Партньора. В случай че Партньорът е регистриран като юридическо лице и Потребителят, на който се предоставя Услугата е физическо лице - потребител, Посредникът спазва на условията по раздел XI по-долу. Посредникът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива и материали на Партньора, качени на Платформата, в случай че има такава възможност. В този случай прекратяването на посредническите услуги и изтриването на информация няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Посредника, както и в този случай Посредникът не носи отговорност за загуба на данни от Партньора или друг вид претърпени от Партньора или от Трети лица вреди или пропуснати ползи.
11.    Посредникът има право едностранно и без предупреждение или предизвестие да  прекрати временно или постоянно предоставянето на посредническите услуги на Партньора, както и да изтрие цялата налична информация, ако установи, че тя съдържа информация, нарушаваща законите на Република България, европейското законодателство или друга държава, правата на трети лица или настоящите Общи условия. В този случай Партньорът дължи на Посредника обезщетение за всички претърпени вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от Посредника във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари. Прекратяването на посредническите услуги и изтриването на информацията в този случай няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Посредника и Посредникът не дължи каквито и да е обезщетения или друг вид компенсации на Партньора. В случай че Партньорът е регистриран като юридическо лице и Потребителят, на който се предоставя Услугата е физическо лице - потребител, Посредникът спазва на условията по раздел XI по-долу.
12.    Посредникът има право едностранно и без предупреждение или предизвестие да спре или прекрати временно или постоянно достъпа на Партньора до предоставяните посреднически услуги или да изтрие качената от Партньора информация, в случай че по вина и/или вследствие действията на Партньора, включително при нарушение на законови разпоредби, права на Трети лица или на тези Общи условия, Посредникът бъде санкциониран от своите контрагенти или други трети лица, включително ако му бъде наложена имуществена санкция, ако бъдат ограничени правата му за ползване на услуги, бъдат му отнети привилегии, бъде включен в т.нар. черни списъци или получи предупреждение за подобна санкция. В този случай Партньорът дължи на Посредника обезщетение за всички претърпени вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от Посредника във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари. Прекратяването на Услугите и изтриването на информацията в този случай няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Посредника и Посредникът не дължи каквито и да е обезщетения или друг вид компенсации на Партньора. В случай че Партньорът е регистриран като юридическо лице и Потребителят, на който се предоставя Услугата е физическо лице - потребител, Посредникът спазва на условията по раздел XI по-долу.
13.    Посредникът има право по всяко време без предупреждение или уведомление да разширява или ограничава обхвата на Услугите на Партньорите и посредническите услуги, които предоставя чрез Платформата, да променя условията, начина за достъп, регистрация и т.н. Посредникът не носи отговорност пред Партньора за претърпени вреди и пропуснати ползи от Партньора вследствие на ограничаване или промяна на Услугите и/или посредническите услуги, които предоставя чрез Платформата. Когато тези промени водят до изменение на настоящите Общи условия се прилага процедурата по раздел XX по-долу.
14.    Посредникът може да включва към своите Услуги и услуги, предоставени от Трети страни. Посредникът не може и не носи отговорност за качеството на предоставените услуги от Трети страни и не носи отговорност за вреди на Партньора вследствие на проблеми с услугите от тези Трети страни.
15.    Посредникът не носи отговорност за каквито и да било вреди, неустойки и/или обезщетения, резултат от действия или бездействия на Трети страни, които не са под контрола на Посредника.
16.    Посредникът  не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Партньорите, ако те са настъпили вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на Партньорите.
17.    Посредникът има право да преглежда съдържанието на публикуваната от Партньора информация, да изисква от Партньора премахването ѝ или сам да премахва определени материали, ако чрез тях се нарушават действащото  законодателство, правата на трети лица или настоящите Общи условия.
18.    Партньорът се съгласява, че Посредникът не носи отговорност към Потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите, както и към останалите търговци и предприятия по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, тъй като не е търговец или доставчик на предлаганите и/или продаваните Услуги, извършвани от Партньора. Посредникът не носи отговорност към Партньора, когато последният е извършил закононарушение при предлагането и/или продажбата на своите Услуги или е увредил правата или законните интереси на Трети лица.
19.    Партньорът се съгласява, че при възникнал спор с Трети лица или наложена санкция или друг вид наказание на Посредника, Партньорът се задължава да обезщети Посредника за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от действия или бездействия на Партньора, включително когато Партньорът е посочил неверни данни, нарушил е закона, правата на Трети лица, авторските или сродни права на Посредника и Трети лица, лични данни, правилата на конкуренцията и др.
20.    Партньорът също така се съгласява да защитава, обезщетява и предпазва Посредника от и срещу всякакви претенции, съдебни дела, задължения, загуби, глоби, санкции, щети и разноски, произтичащи от действия или пропуски на Посредника или негови представители, служители, изпълнители и други във връзка с Услугите, които не са изрично описани като задължения на Посредника, включително, но не само, когато тези Услуги не отговарят на изявените от Партньора нужди.
Отговорност и задължения на Партньора
21.    При ползването на Платформата и на Услугите, предлагани на нея, Партньорът се задължава да спазва настоящите Общи условия, приложимото българско законодателство, приложимите международни закони, правото на Европейския съюз и на страната, от която е Партньорът или от която предлага услугите си, указанията на Платформата и допълнителните указания на Посредника, правилата на морала и добрите нрави, както и да зачита правата и законните интереси на Третите лица.
22.    Партньорът има задължение след като приеме отправена към него поръчка за записване на Voiz видео, да извърши Услугата в посочения на Профила му срок за изработка. Ако не е посочен по-кратък срок, записът следва да бъде предаден на Потребителя в окончателен завършен вид не по-късно от 7 дни от постъпване на заявката в Профила му на Платформата.
23.    Партньорът  е длъжен да извърши услугата добросъвестно и отговорно, говорейки ясно и отчетливо, като се съобрази със зададените от Потребителя на Платформата инструкции.
24.    Партньорът се задължава при поискване от страна на Посредника и/или Потребител на Платформата, за който е записал Voiz видео, да предостави изискуеми по закон документи, нужни на Посредника или Потребителя за упражняване и изпълнение на негови законоустановени права и задължения, включително за осчетоводяване на плащанията. При издаване на фактура от Партньора, тя се издава на името на Потребителя, а не на Посредника.
25.    Партньорът се задължава да не въвежда, зарежда, съхранява, разпространява, използва, предава, предоставя или публикува в Платформата връзки към информация, както и данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали и съдържание:
        25.1. които противоречат на приложимото законодателство, нарушават авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост, нарушават правата и свободите на човек съгласно Конституцията на Република България и приложимите български и международни актове, на правото на Европейския съюз, на страната, от която е Партньорът или от която предлага услугите си или нарушават права на която и да е Трета страна или които съдържат лични данни;
        25.2. които пропагандират дискриминация, фашистка, расистка или друга антидемократична идеология;
        25.3. които увреждат доброто име и репутацията на другите и призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна вражда или омраза;
        25.4. които нарушават имуществени или неимуществени права на Трети лица, включително авторски права и сродните им права;
        25.5. които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уеб сайтове или интернет страници с такова съдържание;
        25.6. които съдържат компютърни вируси, троянски коне, експлойти или друг злонамерен код или софтуер;
        25.7. заблуждаващи и неверни материали или сайтове с цел измама и неправомерно придобиване на информация.
26.    Партньорът се задължава да не се намесва в правилното функциониране на Платформата, включително, но не само, да не пречи на достъпа на Трети лица до нея, да не извършва неразрешен достъп, да не нарушава или възпрепятства достъпа на други Партньори, Потребители, посетители и други Трети лица, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Партньори, Потребители, посетители и други Трети лица.
27.    Партньорът се задължава да не извършва чрез Платформата забранени дейности или дейност без наличието на разрешение/регистрация/лиценз за извършване на тази дейност, ако такива са изискуеми от закона.
28.    Партньорът се задължава да уведомява незабавно Посредника за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използване на Платформата, включително от негови представители или Трети лица.
29.    Партньорът няма право да използва или да разрешава на Трети лица да използват Платформата и/или Профила му, за да предприемат и извършват атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.
30.    Партньорът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Профила му (имейл адрес и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия Профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Партньорът незабавно трябва да уведоми Посредника. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през Профила на Партньора са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за всички Voiz видеа, качени през Профила му.
31.    Когато Партньорът предостави достъп за ползване и управление на неговия Профил  на Трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои, като се задължава да обезщети Посредника за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от Трети лица, на които Партньорът е предоставил достъп, включително по невнимание или грешка.
32.    Във всички случаи Партньорът носи отговорност и се задължава да обезщети Посредника за всички вреди (загуби и пропуснати ползи), които е причинил пряко или косвено на Посредника, вследствие на нарушаване на закона, на правата на Трети лица или тези Общи условия от страна на Партньора, включително свързани с извършване на операции чрез Платформата, с неправилното, противозаконно или противоречащо на настоящите Общи условия ползване на Платформата и/или публикуване на съдържание.
33.    Партньорът се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Посредника или за Трето лице. Посредникът си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали. При неизпълнение на тези задължения, Партньорът дължи на Посредника заплащане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи за всяко нарушение поотделно.
34.    При неправомерно и непозволено ползване на Услугите, предоставяни чрез Платформата, Партньорът носи отговорност за материалните и нематериалните щети, нанесени на Посредника. При констатиране на такива действия Посредникът има право при спазване на условията по раздел X да преустановява предоставянето на Услугите и да спре достъпа на Партньора до Профила му и/или Платформата без да носи отговорност за вреди или загуба на данни от страна на Партньора. Непозволено ползване е налице и когато при ползването на Услугите се извършват действия, в това число използването на софтуерни или други средства, затрудняващи работата или пречещи на нормалното функциониране на техниката на Посредника, включително надвишаването на лимита от процесорно време, както и разпространяването на информация, чрез която се нарушават законовите разпоредби, правата на Трети лица или настоящите Общи условия.
35.    Партньорът няма право да предоставя като свои Услугите, получени от Посредника.
36.    Партньорът сам осигурява необходимото му за ползване на Услугите компютърно оборудване, операционни системи, софтуер и достъп до интернет.
37.    При възникнал проблем с достъпа или ползването на Платформата Партньорът ще уведоми Посредника на имейл адрес, публикуван в Платформата, или чрез контактната форма на Платформата. Посредникът ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем.
Отговорност и задължения на Посредника
38.    Посредникът няма задължение да извършва наблюдение на информацията и материалите, които Партньорът качва на Платформата, както и да проверява дали те отговарят на действащото законодателство, дали нарушават правата на Трети лица или настоящите Общи условия.
39.    Посредникът не отговаря за съхраняваната, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фото-, видео- или аудио-материали, съобщения, връзки и препратки, както и всякакви други материали и съдържание, както и за дейността на Партньора.
40.    Предоставяните от Посредника Услуги не обхващат осигуряване на компютърно оборудване, софтуер и свързаност за пренос на бази данни или информационни пакети между Партньора и Посредника и ползване на Услугите като цяло. Посредникът не носи отговорност, ако Партньорът не може да ползва Услугите, предлагани на Платформата, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Посредника (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
41.    Посредникът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните  от него услуги.
42.    Посредникът не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Партньора или от Трети лица като последица от прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите или достъпа на Партньора до Профила му, Платформата и/или Услугите, както и от заличаването на материали или съдържание, в случаи на неизпълнение на задължения на Партньора и упражняване на свързани с това права на Посредника.
43.    Посредникът не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него услуги или за невъзможност за достъп до Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, действия или бездействия на Трети лица, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Посредник, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на Трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, като Посредникът ще предприеме всички разумни мерки за ограничаването на подобни интервенции.
44.    Посредникът  не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него услуги или за невъзможност за достъп до Услуги при неспазване на указанията и технологичните изисквания за ползване на Услугите, при неправилно боравене с техника или софтуер, както и в следствие от извършвани тестове от страна на Посредника с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. Посредникът няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
45.     Цялото съдържание на Платформата се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от страна на Посредник от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Посредникът не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за каквито и да е цели или резултат от предоставените Услуги.
46.    С настоящото Посредникът отхвърля и изключва всякакви декларации или гаранции, че Платформата е съвместим с всяка операционна система, мобилно устройство, компютърна платформа или браузъри, които Партньорът може да избере да използва, освен тези, изрично препоръчани от Посредника. Освен това, Посредникът отхвърля всякакви гаранции, че Платформата, включително всякакви бъдещи корекции, изменения, актуализации, подобрения, нови версии или нови модели, ще бъдат съвместими с нови версии на операционна система, компютърни платформи и браузъри в рамките на определено време или въобще.
47.    Посредникът не гарантира, че достъпът до Платформата ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Посредника.
48.    Посредникът осигурява разумна техническа защита на Платформата.
49.    Посредникът не носи отговорност за прекъснат достъп до Платформата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за Voiz видеа, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.
50.    Посредникът не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форсмажор, или на други причини, различни от програмна грешка, когато не е отстранена  при първа възможност, както и когато Партньорът или крайните потребители са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали Платформата без да спазват тези Общи условия, указанията на Посредника  или разпоредбите на закона.
51.    По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, Посредникът е длъжен да предостави всяка информация и материали, с която разполага, относно Партньора и неговата дейност. В съответствие с изискванията на действащото законодателство, Посредникът съхранява материалите на Партньора, разположени на сървърите му, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Посредника или на Трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
52.    Неупражняването от Посредника на някое право или разпоредба съгласно настоящите Общи условия няма да представлява отказ от бъдещо упражняване на това право или прилагане на тази разпоредба. Отказът от такова право или разпоредба ще бъде в сила само ако е направен в писмена форма и подписан от надлежно упълномощен представител на Посредник. Освен ако не е изрично посочено в настоящите Общи условия, упражняването от която и да е от Страните на което и да е от средствата за правна защита съгласно настоящите Общи условия няма да засяга други нейни средства за защита съгласно тези Общи условия или други, предвидени в действащото законодателство. Ако по някаква причина компетентния съд счете някоя разпоредба на настоящите Общи условия за невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде приложена в максимално допустимия размер, а останалите разпоредби на настоящите Общи условия ще останат в пълна сила и действие.


X.    ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1.    Партньорът разбира и се съгласява, че целият риск, произтичащ от достъпа и използването на Платформата, остава за Партньора. Нито Посредникът, нито някоя Трета страна, участваща в създаването, производството или доставката на Платформата или каквито и да било услуги, предоставяни чрез Платформата, не носи отговорност за преки, случайни, специални, примерни или последващи вреди, включително пропуснати ползи, загуба на данни или загуба на репутация, прекъсване на услугата, повреда на компютър, мобилно устройство или повреда в системата или за всякакви щети от лични или телесни наранявания или емоционални страдания, произтичащи от или във връзка с тези Общи условия, от използването или невъзможността да се използва Платформата или всякакви услуги, предоставяни чрез Платформата, независимо дали се основава на гаранция, договор, деликт (включително небрежност), отговорност за продукт или услуга или друга правна теория и независимо дали Посредникът е бил информиран за възможността за такава вреда или не.
2.    Посредникът не носи отговорност пред Партньора за:
2.1. Унищожаване или загуба на данни, собственост на Партньора, по причини, независещи от Посредника;
2.2. Неспособност на Партньора да използва Платформата;
        2.3. Претенции от Трети лица срещу Партньора при и по повод ползването на Платформата;
        2.4. Незаконосъобразно използване на Платформата от страна на Партньора;
        2.5. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Партньора;
        2.6. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Трети лица, които са извън контрола на Посредника;
        2.7. Ако Партньорът не може да осъществи достъп, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Посредника (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
3.    Във всички случаи отговорността на Посредника, когато тя може да бъде ангажирана, се ограничава до сумата, която Партньорът е следвало да получи, но не е получил за предоставена от Партньора Услуга по причини, за които Посредникът виновно отговаря.


XI.    ОГРАНИЧАВАНЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИ НА ПАРТНЬОРИ, РЕГИСТРИРАНИ КАТО ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

1.    Когато Посредникът вземе решение да ограничи или спре предоставянето на своите посреднически услуги за даден Партньор, регистриран като юридическо лице и Потребителят, на който се предоставя Услугата е физическо лице - потребител, той представя на съответния Партньор - юридическо лице изложение на мотивите за това решение на траен носител, преди ограничението или спирането да породи действие или в момента, в който то породи действие.
2.    Когато Посредникът вземе решение да прекрати предоставянето на всички свои Услуги за даден Партньор, регистриран като юридическо лице и Потребителят, на който се предоставя Услугата е физическо лице - потребител, той представя на съответния Партньор изложение на мотивите за това решение на траен носител, най-малко 30 (тридесет) дни преди прекратяването да породи действие.
3.    Срокът на предизвестие по т. 2 по-горе не се прилага, когато Посредникът:
a) е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да прекрати предоставянето на всички свои услуги за даден Партньор по начин, който не му позволява да спази този срок на предизвестие, или
б) упражнява право на прекратяване по силата на императивни съображения съгласно националното право, които са в съответствие с правото на Европейския съюз;
в) може да докаже, че съответният Партньор е нарушил многократно настоящите Общи условия, поради което Посредникът е прекратил предоставянето на всички услуги.
4.    В случаите, когато срокът на предизвестие по т. 2 по-горе не се прилага, Посредникът без ненужно забавяне предоставя на съответния Партньор изложение на мотивите за това решение на траен носител.
5.    Изложението на мотивите, посочено в т. 1, 2 и 4 по-горе, съдържа конкретните факти или обстоятелства, включително съдържанието на сигналите от Трети лица, довели до решението на Посредника, както и приложимите обективни основания за това решение.  Посредникът не е длъжен да предоставя изложение на мотивите, когато е обвързан с правно или регулаторно задължение да не предоставя конкретните факти или обстоятелства или да не посочва приложимото основание или основания, или когато Посредник може да докаже, че съответният Партньор е нарушил многократно настоящите Общи условия, което е довело до прекратяване на предоставянето на всички услуги.


XII.    АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

По отношение на Платформата
1.    Цялото съдържание на Платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Извън информацията относно Партньора, всички права върху съдържанието на Платформата и всички материали, качени на Платформата, принадлежат на Посредника (включително наличните база данни) и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Посредника и на императивните разпоредби на българското законодателство. Материалите относно Партньора, включително авторските права върху материалите, съдържащи се в Профила на Партньора, принадлежат на Партньора, като Партньорът предоставя на Посредника безвъзмездно неизключително право да ползва тези материали, както и заснетите от него Voiz видеа, като ги публикува в Платформата и ги ползва за изготвяне на рекламни и промоционални материали за Платформата.
2.    Всички имуществени и неимуществени авторски права върху Платформата, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на Посредника и Посредникът притежава авторските права върху Платформата, както и върху всички нейни елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности, свързани със Платформата. Посредникът е собственик и на домейна на Платформата с всички възможни разширения. Копирането и използването им пряко или косвено (например, но не само, мета тагове и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Посредника е забранено и представлява грубо нарушение на правата на Посредника и на императивните разпоредби на българското законодателство.
3.    Нищо в настоящите Общи условия не предоставя или може да се тълкува като предоставяне на Партньора на каквито и да е права (с изключение на правото на ползване на услуги, специално предоставени по силата на настоящите Общи условия) или правен интерес върху патенти, авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски имена, марки на Посредника или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени сега или в бъдеще от Посредника или което и да е дъщерно дружество или свързани дружества, като Посредникът си запазва всички такива права.
4.    Във всички случаи, независимо дали са изрично изброени по-горе, Партньорът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Платформата, включително материали от Профили и Voiz видеа на други Партньори.
5.    При създаването на Профил в Платформата Партньорът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на Платформата, продуктите или марките на Посредника или Трети лица.
6.    Партньорът няма право на достъп до програмния код на Платформата и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Партньора за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Посредника.
7.    Партньорите получават само право да ползват Платформата съгласно обичайното ѝ предназначение, без право да променят или копират материали, да използват материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), да извършват декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на Платформата, да премахват обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, да премахват авторски права или други знаци за права на интелектуална собственост, да предоставят „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри и други. Правото на ползване се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглено по всяко време.
8.    В случай на неизпълнение на условията по този раздел, Посредникът има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Партньора при спазване на условията по раздел X без да дължи обезщетение на Партньора, както и да иска от Партньора обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Партньора.
9.    Партньорът се задължава да осигури съгласието на всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Посредника съгласно настоящия раздел.
10.    Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Посредника са валидни за всички Трети лица, независимо дали са регистрирани в Платформата и/или имат Профил, като при нарушение Посредникът има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Третите лица.
11.    При копиране или възпроизвеждане на информация от Партньор вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Посредника, Посредникът има правото да претендира от този Партньор обезщетение, включително за претърпените преки и косвени вреди и пропуснати ползи в пълен размер.
12.    Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Партньорът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Платформата на Посредника.
По отношение на Voiz видеата
13.    Партньорът се съгласява, че Потребителят, поръчал и платил цената за Voiz видео придобива неизключителното право да използва многократно, да излъчва, разпространява и възпроизвежда без ограничение Voiz видеото на Партньора и включените в него обекти на авторски и сродни на тях права, в тяхната цялост, за максимално допустимия срок и за територията на целия свят. Посредникът ще укаже на Потребителя, че няма право да преработва, адаптира, синхронизира, превежда, приспособява и внася какъвто и да е вид промени в Voiz видеото и включените в него обекти на авторски и сродни на тях права, включване и използване на Voiz видеото или части от него в създаване на нови, производни видео и други произведения или каквито и да е други материали.
14.    Партньорът се съгласява, че Потребителят, поръчал Voiz видео придобива и правото да реши дали и кога да разгласи записаното изпълнение на Партньора, да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, както и правото да спре използването му по своя собствена преценка.
15.    Партньорът се съгласява, че Потребителите имат право да ползват Voiz видеото съгласно настоящия раздел за лични, некомерсиални цели или за бизнес цели с рекламно съдържание. Ако друго не е посочено в Платформата, Посредникът ще укаже на Потребителите, които поръчват записа на видеа с рекламно съдържание за бизнес цели, ще могат да ползват тези видеа в срок до 2 месеца от качването им на Платформата от Партньора и за реклама само на Потребителя чрез публикуване в интернет, включително интернет сайтове, платформи и социални мрежи, който е поръчал Voiz видеото.
16.    Посредникът изисква от Партньорите да са уредили предварително всички авторски и други права върху всички фото и видео материали, качени на Платформата, включително тези съдържащи се в записани и качени от тях Voiz видеа, поради което се счита, че правата върху тези материали принадлежат на лицата, които са ги публикували. В случай че вследствие на неизпълнение на задължения на Партньора или дадени от него гаранции и декларации, както и поради действия или бездействия на Партньора, на Посредника бъдат наложени административно-наказателни санкции за нарушение на действащото законодателство или към Посредника бъдат предявени претенции от трети лица, Партньора се задължава да поеме за своя сметка заплащането на наложената санкция или предявената претенция, както и разноските на Посредника, свързани с тях. Разпоредбата се прилага и след прекратяване действието на настоящите Общи условия.


XIII.    ДАРЕНИЯ

1.    Посредникът има намерение да подпомогне чрез Платформата различни каузи, като за целта на Платформата бъде организирана дарителска кампания в полза на определени лица. Условията на дарителската кампания се определят в Платформата. Ако друго не е определено в Платформата, на Партньорите на Платформата се предоставя възможност да дарят средства за избрана от тях дарителска кампания, които средства могат да бъдат в размер от 10% до 100% от уговореното възнаграждение за изработка и предоставяне ползването на Voiz видео, което съответният Партньор има право да получи съгласно т. 2 на раздел V от настоящите Общи условия. На указано място на Платформата Партньорът ще има възможност да избере какъв процент от възнаграждението за записване на конкретно Voiz видео желае да дари и за коя дарителска кампания.
2.    От своя страна, Посредникът ще дари заедно с Партньора, избрал да подкрепи дарителска кампания на Платформата, същият процент, избран от този Партньор съгласно т. 1 от настоящия раздел, от уговореното в т. 1 на раздел V от настоящите Общи условия комисионно възнаграждение, което Посредникът има право да получи за своите посреднически услуги, извършени за този Партньор.
3.    Дарението от Партньора и Посредника се извършва след като цената за Voiz видеото, което е поръчано да бъде записано от Партньора, който желае да направи дарението, бъде платена от Потребителя, поръчал записване на Voiz видеото.
4.    Страните се съгласяват, че в случай че Партньорът е избрал дарението да бъде в размер от 20% до 100% от уговореното възнаграждение за изработка и предоставяне ползването на Voiz видео, което съответният Партньор има право да получи съгласно т. 2 на раздел V от настоящите Общи условия, Партньорът поема ангажимент спрямо Посредника, след като получи възнаграждението си в сроковете и при условията на настоящите Общи условия, да дари съответната част от него на лицето, в полза на което е дарителската кампания, избрана от Партньора. Начинът на даряване на избраната от Партньора част от възнаграждението му е указан на Платформата.
5.    Страните се съгласяват, че в случай че Партньорът е избрал дарението да бъде в размер на 10% от уговореното възнаграждение за изработка и предоставяне ползването на Voiz видео, което съответният Партньор има право да получи съгласно т. 2 на раздел V от настоящите Общи условия, Партньорът се съгласява сумата за дарението да бъде дарена от Посредника от името и за сметка на Партньора на лицето, в полза на което е дарителската кампания, избрана от Партньора. За избягване на съмнение, сумите ще бъдат превеждани и ще се считат за дарени на лицето, в полза на което е дарителската кампания, от името и за сметка на Партньора, който е избрал да подкрепи съответната дарителска кампания.
6.    В случая по т. 5, Посредникът не извършва дарението, а действа като администратор на дарението от Партньорите на Платформата към съответното лице, в чиято полза е дарителската кампания, както и че Посредникът не е страна по дарението от Партньора към тази дарителска кампания и не носи отговорност за изпълнение законовите изисквания, които възникват за тези страни по дарението.
7.    В случая по т. 5, Партньорите, които избират да участват в дарителска кампания, се отказват да получат сума, равна на 10% от възнаграждението, което имат право да получат съгласно т. 2 на раздел V от настоящите Общи условия, която сума се удържа от Посредника и се превежда от името и за сметка на Партньора на съответното лице, в полза на което е дарителската кампания, избрана от този Партньор.
8.    За избягване на всякакво съмнение, в случая по т. 5 Партньорите се съгласяват и декларират, че те избират и желаят да не получат част от възнаграждението за предоставяне на Услугата, която част е равна на 10% от възнаграждението, което имат право да получат съгласно т. 2 на раздел V от настоящите Общи условия, освобождават Посредника от задълженията му за плащане на тази част от дължимото им се възнаграждение, като същевременно задължението на Партньорите за запис на Voiz видео се запазва в пълна сила при условията на настоящите Общи условия.
9.    Партньорът има право да получи сертификат за дарение, след като сумата на дарението бъде преведена по сметка на съответната дарителска кампания съгласно настоящите Общи условия. За целта, Партньорът следва изрично да заяви желанието си да получи Сертификат за дарение, като изпрати писмо на Посредника на следния електронен адрес: info@voiz.bg.
10.    Посредникът изпраща на Партньора готовия сертификат за дарение в електронен формат на посочения от Партньора адрес на електронна поща. В сертификата за дарение се отбелязва сумата, която е преведена на лицето, в полза на което е дарителската кампания, избрана от този Партньор.


XIV.    РЕКЛАМАЦИИ

1.    Партньорът, който има статут на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да предяви рекламация към Посредника, когато предоставената на Платформата посредническа услуга очевидно не съответства на услугата, договорена между Партньора и Посредника в настоящите Общи условия.
2.    Рекламациите във връзка с услугите могат да бъдат направени в рамките на 14 дни от установяването на несъответствието на услугата.
3.    Рекламацията може да бъде предявена в електронна или писмена форма до упълномощен представител на Посредника чрез Платформата, по имейл на следния имейл адрес: info@voiz.bg по куриер или по пощата, или лично на адреса на Посредника, посоен най-горе.
4.    При предявяване на претенция Партньорът трябва да посочи своите данни, предмета на рекламацията и адреса за контакт, включително адрес на електронна поща. При подаване на рекламацията Партньорът прилага документите, на които тя се основава, включително: протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с уговореното и други документи, подкрепящи претенцията.
5.    Посредникът не може да приеме рекламацията, ако не е представена съответната документация или подходяща алтернатива.
6.    Екипът на Посредника ще разгледа надлежно подадените рекламации/оплаквания в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Партньора.
7.    Когато е предоставена несъответстваща услуга, в рамките на един месец от получаване на основателна рекламация Посредникът ще предостави услуга, която съответства на настоящите Общи условия.
8.    Партньорът няма право на рекламации, ако несъответствието на услугите се дължи на действия или пропуски на Партньора или на Трети страни.
9.    Партньорът разбира и се съгласява, че всички рекламации на Потребители, свързани с Voiz видеата следва да се предявяват директно към него. Посредник не носи отговорност за тях. В случай че Посредникът получи такива рекламации от Потребител, той ги препраща директно на Партньора.


XV.    ПРАВО НА ОТКАЗ

1.    Посредникът уведомява Партньора - физическо лице, което има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребители, че съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите той има право да се откаже от Договора за услуга (като договор от разстояние или извън работното място) в срок до 14 дни от датата на сключването му чрез приемане на настоящите Общи условия. Съгласно чл. 57, ал. 1 обаче разпоредбите на чл. 50-56 от Закона за защита на потребителите относно правото на отказ на  Партньора - физическо лице не се прилагат за договорите за услуги след пълното изпълнение на услугата и когато изпълнението е започнало с предварителното изрично съгласие на  Партньора - физическо лице и с потвърждението на Партньора - физическо лице, че той или тя ще загуби правото си на отказ след пълното изпълнение на договора от търговеца.
2.    С настоящото  Партньора - физическо лице декларира изричното си съгласие и приема, че след като започва да използва услугата, която се предоставя от Посредника чрез Платформата, губи правото си на отказ. С настоящото  Партньорът - физическо лице дава изричното си предварително съгласие и приема изпълнението на договора. Потребителят разбира, че губи правото си на отказ със съгласието си да започне изпълнението на договора.
3.    Преди да започне ползването на услугата, която е поръчал, Партньорът - физическо лице има право да се откаже от договора за услуга, без да посочва причини за това, не по-късно от 14 дни след сключването на договора за услуга чрез приемане на настоящите Общи условия. Отказът се осъществява чрез изпращане на съобщение до Посредника чрез Платформата, по имейл на следния имейл адрес: info@voiz.bg или на друг адрес на електронна поща, посочен на Платформата, по куриер или по пощата, или лично на адреса на Посредника, посочен най-горе.  За да упражни правото си на отказ, Партньорът - физическо лице трябва да уведоми Посредника за решението си да се откаже от договора за услуга с недвусмислено изявление.
4.    Отказът може да се извърши чрез попълване и изпращане на следния формуляр, но използването му е по избор:
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ
До „ЛАЙТИНГ НЕТУЪРК” ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206066984, със седалище и адрес на управление в град Търговище 7700, Урвич № 3, представлявано от Управителя Любомир Живков Жечев.
С настоящото Ви уведомявам, че искам да се откажа от Договора за посредническа услуга с Посредника.
Дата на сключване: ................................. (посочете датата на приемане на Общите условия)
Имена на потребителя: ...................................................... (въведете имената си)
Адрес на потребителя: .............................................................................. (въведете Вашия адрес)
Имейл адрес на потребителя: .............................................................................. (въведете Вашия имейл адрес)
Подпис на Потребителя: ............................... .... ... (ако формулярът е на хартиен носител)
Дата на уведомлението: ................
При отказ Посредникът връща на Партньора - физическо лице всички предплатени и неизползвани суми в рамките на 14 дни от отказа, в случай че има такива.


XVI.    РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

1.    Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между Страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Посредника по предоставяне на посредническите услуги или прекратяване поддържането на Платформата при спазване на условията по раздел XI по-горе, в случай че е приложим, и без Посредникът да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Партньора.
2.    Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, всяка от Страните може да развали или прекрати настоящия договор при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Партньорът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на посредническата услуга с договора е незначително.
3.    Прекратяването може да настъпи и:
a) по взаимно съгласие на Страните в писмен вид или чрез изявления, разменени по имейл или чрез Платформата;
b) в случай че Профилът на Партньора бъде закрит/деактивиран съгласно настоящите Общи условия;
c) при упражняване на правото на отказ от Партньора, съгласно раздел IX, т. 5.
4.    Във всички случаи на прекратяване на договора Посредникът има право незабавно да премахне всякаква информация, материали и съдържание на Партньора от Платформата без да дължи уведомление, предизвестие или обезщетение на Партньора.
5.    При прекратяване или разваляне всички права и задължения на Страните се прекратяват.


XVII.    ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

1.    Посредникът има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните посреднически услуги.
2.    Посредникът има право да преустанови предлаганите посреднически услуги временно или за постоянно, включително ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи Посредникът предупреждава Партньора чрез Платформата.
3.    В тези случаи Посредникът не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Партньора.
4.    Посредникът не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Платформата, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Посредника.


XVIII.    КОМУНИКАЦИЯ С ПАРТНЬОРА

1.    С попълването на данните и координати за връзка Партньорът дава изричното си съгласие Посредникът да ползва всички технически средства за комуникация с Партньора, за които Партньорът е посочил координати за връзка.
2.    Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Партньора не задължава Посредника да осъществи контакт с Партньора.
3.    Езикът на тези Общи условия и комуникация с Партньора е български.


XIX.    УВЕДОМЛЕНИЯ

1. Всички уведомления във връзка с договора за посредническа услуга и настоящите Общи условия ще бъдат в писмен вид и могат да се доставят с препоръчано писмо, по куриер или по имейл, адресирани до другата страна на адреса, посочен по-долу, или изпратени чрез Платформата.
Уведомления до Посредника:
Адрес: пощенският адрес на Посредника, посочен най-горе.
Имейл: info@voiz.bg
Уведомления до Партньора: както е посочено в Профила на Партньора.
2. Партньорът приема, че всички негови изявления се считат за валидни и че писмената форма се счита за спазена с извършване на следните действия от страна на Партньора: изпращане на  съобщение на електронна поща (имейл), натискане на електронен бутон на Платформата със съдържание, което се попълва или избира от Партньора или отбелязване в поле (чек бокс) на Платформата и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


XX.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

1.    Всички посетители на Платформата,  независими дали са се регистрирали, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Посредник, включително да не извършват действия, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Посредник или за Трето лице. Посредникът си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.


XXI.    ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

1.    Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целите Общи условия или на други техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


XXII.    НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.    Никоя от Страните не носи отговорност пред другата за забавяне или неизпълнение, частично или изцяло, на задълженията си по настоящия договор, в случай че и доколкото това забавяне или неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорни обстоятелства са събития извън контрола на Страната, които възникват след датата на сключване на договора за услуги и които не са разумно предвидими към момента на сключването му и чието въздействие не може да бъде преодоляно без неоправдани разходи и/или загуба на време на съответната Страна. Форсмажорните обстоятелства включват (но не само) война, граждански размирици, стачки, локаут и други колективни трудови спорове, държавни актове, природни бедствия, извънредни климатични условия, епидемии, пандемии, повреда или повсеместна липса на транспортни съоръжения, инциденти, пожар, експлозии и всеобщи прекъсвания на електрозахранването.
2.    Ако някоя от Страните бъде засегната от форсмажорни обстоятелства, тя ще уведоми във възможно най-кратък срок другата страна в писмен вид или чрез Платформата и ще предприеме всички разумни стъпки за намаляване на ефекта от форсмажорните обстоятелства.
3.    Ако форсмажорно събитие доведе до забавяне или неизпълнение на някоя от Страните за период от четири (4) седмици или повече, всяка от Страните има право да прекрати настоящия договор с незабавно действие, без да носи отговорност към другата Страна.
4.    Партньорът се съгласява и разбира, че не може да използва форсмажорното обстоятелство като правно основание за забавяне или липса на плащане, в случай че такова се дължи.
5.    Посредник не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Партньора или към Трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Партньора или друго лице.


XXIII.    ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.    Посредникът си запазва правото по всяко време да променя едностранно Общите условия. При извършване на промени в Общите условия, Посредникът ще уведоми Партньора по мейл или с нотификация чрез Платформата, като може да публикува на видно място в Платформата. Посредникът ще уведомява Партньора за всякакви изменения на Общите условия не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди тяхното влизане в сила, като в случай че Партньорите е необходимо да направят технически или търговски адаптации, за да се съобразят с измененията на Общите условия, Посредникът ще им предостави по-дълъг срок на предизвестие, съобразен с естеството и степента на предвидените изменения и на техните последици за Партньорите. Измененията в Общите условия не засягат услугите преди изтичане на срока на предизвестие.
2.    В случай че Партньорът не желае  да бъде обвързан с променените Общи условия и да ползва Услугите след влизане в сила на изменените Общи условия, той има право да прекрати договорните си отношения с Посредника и ползването на Платформата, като уведоми Посредника за това преди изтичане на срока на предизвестието по предходната точка. Прекратяването поражда действие в срок от 15 (петнадесет) дни от датата на получаване на предизвестието съгласно предходната точка, освен в случаите, когато спрямо Общите условия се прилага по-кратък срок.
3.    Партньорът може да се откаже от посочения в т. 1 срок на предизвестие чрез писмено изявление, включително по електронна поща или ясно утвърдително действие във всеки момент от получаването на уведомлението съгласно т. 1.
4.    Ако Партньорът не уведоми Посредника съгласно т. 2, както и ако извърши действия в Платформата или продължи да ползва услугите на Посредника чрез Платформата по време на срока на предизвестие, се счита, че е приел промените и се отказва от срока на предизвестие, освен в случаите, когато разумният и пропорционален срок на предизвестие е по-дълъг от 15 дни, тъй като поради измененията на Общите условия е необходимо Партньорът да извърши значителни технически корекции на своите Услуги.
5.    Срокът на предизвестие, посочен в т. 1, не се прилага в случаите, когато Посредникът:
a) е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да измени своите Общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в т. 1;
б) трябва по изключение да измени своите Общи условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на услугите, потребителите или Партньорите от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.
6.    Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече направени поръчки за записване на Voiz видеа.
7.    При всички случаи, изброени в този раздел, Посредник не носи отговорност за щети и пропуснати ползи на Партньора.


XXIV.    ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1.    За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, включително при ползване на Платформата от чуждестранни Партньори.


XXV.    УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

1.    Евентуалните спорове, възникнали между Посредника и Партньора във връзка с Услугите, предоставяни чрез Платформата, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентния български съд, освен ако Страните не са уговорили друго.
2.    По отношение на Партньори, имащи качеството на потребители по Закон за защита на потребителите, всички спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с Договора за посредническа услуга или неговото нарушаване, прекратяване или невалидност, могат да бъдат разрешавани от органите за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове съгласно чл. 181а и съгласно Закона за защита на потребителите. Допълнителна информация може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на потребителите и на следните онлайн платформи за разрешаване на спорове: ec.europa.eu и mi.government.bg).


XXVI.    НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1.    Ако в качеството Ви на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите смятате, че сме нарушили правата ви като потребител, можете да подадете оплакване до компетентния орган в България – Комисията за защита на потребителите. Повече информация можете да намерите на адрес: kzp.bg. Можете също така да подадете оплакването си в държавата, в която живеете, на работното си място или на място, където смятате, че нарушаваме правата ви.


XXVII.    ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

1.    С приемането на настоящите Общи условия Партньорът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
a)    името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Посредника;
b)    всички характеристики на Услугите, предоставяни от Посредника;
c)    наличност на услугите;
d)    информация за съдържанието, предназначението и начина на използване на Услугите;
e)    крайна цената на услугите с включени всички данъци и такси, ако има такива;
f)    начина и сроковете на плащане и другите условия на предоставяне на услугите, ако има такива;
g)    периода, за който цената на услугите е в сила;
h)    условията за ползване на Услугите;
i)    условията, срока и начина за рекламация и отказ;
j)    опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на Услугите;
k)    информация за контакт с Посредника, включително по телефон и електронна поща;
l)    техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
m)    техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
n)    съгласието на Партньора с настоящите Общи условия и придружаващия ги договор за посредническа услуга ще се съхраняват в електронен вид и отделен договор на хартия няма да бъде съхраняван от Посредника;
o)    договорът с Посредника се сключва на български език;
p)    Посредникът е дружество, което не е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност.
2.    Партньорът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние за ползване на Платформата.


Сайтът използва т.нар. необходими “бисквитки” (cookies) с цел поддържане на неговото функциониране. Ако се съгласите с използването на допълнителни аналитични бисквитки чрез натискане на бутона „Приемам“, ще ни позволите да подобрим работата на сайта и предлаганите от нас стоки и услуги. За повече информация прочетете Политика за бисквитките.

Приемам